Informacija

Teisės aktai

Vartotojų duomenų apsaugą, tiesioginės reklamos sritį ir verslo įmonių komunikaciją su vartotojais reguliuoja šie įstatymai:


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (įsigaliojo 2018 05 25) detaliai išaiškina, kaip gali būti renkami ir kaip turi būti tvarkomi fizinių asmenų duomenys, kokios yra asmenų teisės ir duomenų tvarkytojų pareigos, ir numato labai griežtas bausmes už asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą (naudojimą) be jo sutikimo ar teisėto pagrindo.


Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

1996 m. priimtas asmens duomenų apsaugos įstatymas daug kartų keistas siekiant pritaikyti jį besikeičiančioms sąlygoms po ES 2016/679 reglamento įsigaliojimo buvo su juo suderintas ir dabar iš esmės perkelia BDAR nuostatas į Lietuvos Respublikos teisę.


Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

2004 m. priimtas įstatymas, kurio 69 straipsnis reglamentuoja, kad elektronines ryšio priemones tiesioginės rinkodaros tikslais galima naudoti tik turint išankstinį jų naudotojo sutikimą, taip pat su kiekviena komunikacija perduoti naudotojui aiškią informaciją, kaip jis tokį sutikimą gali atšaukti.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
2000 m. priimto Įstatymo 13 straipsnis nurodo, kad „reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu”. Taip pat įstatymas specifiškai pabrėžia, kad „Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.” Taip pat nurodoma, kad Įstatymo 13 skyriaus priežiūrą vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.