Informacija

Priežiūros institucijos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti. Inspekcijos paskirtis – prižiūrėti, kad būtų apsaugotos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės tvarkant asmens duomenis bei sudarytos palankesnės sąlygos laisvam asmens duomenų judėjimui Europos Sąjungoje. VDAI prižiūri ne tik LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo vykdymą, bet  ir LR Elektroninių ryšių įstatymo 9 skirsnio, į kurį patenka ir 69 straipsnis, priežiūrą.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuoja vartotojų teises ginančių valstybės institucijų veiklą Lietuvoje. Tarp kitų vartotojų teisių apsaugos klausimų tarnyba vykdo reklamos įstatymo 13 straipsnio priežiūrą.