Apie sistemą

Privatumo politika

Duomenų apsaugos politika

Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija APGIDA (toliau – APGIDA, kartu - mes) yra interneto svetainėje www.netrukdyk.lt tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR); Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ); Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Duomenų apsaugos politikoje nurodoma informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, APGIDA tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, teikimo tikslus, duomenų saugojimo terminus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus. 

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas (APGIDA) tvarko duomenis, surenkamus per interneto svetainę www.netrukdyk.lt. Informacija apie Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociaciją APGIDA: juridinio asmenins kodas 305225954; el. paštas info@netrukdyk.lt;  tel. +370 687 87444.

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Naudodamiesi interneto svetainės www.netrukdyk.lt elektroninėmis paslaugomis savo paskyroje savo iniciatyva turite teisę pateikti savo kontaktinius duomenis bei kito subjekto duomenis: 

1. Registruojant savo elektroninių ryšio priemonių kontaktus sistemoje „Netrukdyk!” 
    1.1. Telefono ryšio numeris;
    1.2 Elektroninio pašto adresas.

2. Registruojant reklaminės komunikacijos atsisakymą sistemoje „Atsisakau“
   2.1. Vardas, pavardė;
   2.2. Telefono ryšio numeris;
   2.3. Elektroninio pašto adresas;
   2.4. Kliento numeris tiekėjo sistemoje arba sutarties numeris bei kita informacija nurodanti kliento santykį su tuo tiekėju.

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote ir kurie tvarkomi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų nustatyta tvarka teisėtiems interesams ginti bei duomenis, kuriuos įvedate į aukščiau minėtas sistemas, registruodami savo elektroninių ryšio priemonių kontaktus bei reklaminės komunikacijos atsisakymą sistemose. 

Mes apsaugome informaciją, kurią jūs mums teikiate ir įsipareigojame apsaugoti informaciją, kurią apie jus gavome iš kitų asmenų. Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendradarbiavimo su jumis. 

Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis ir registruojamais asmenimis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti (ypač naudojant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją. 

Pateikdami mums savo asmens ar kito subjekto galimus duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame jūsų ir kito asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.

III. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis ir/ar kitų subjektų duomenis:

1. Iš Jūsų tiesiogiai Jums jungiantis bei teikiant duomenis per interneto svetainę www.netrukdyk.lt registruojant telefono numerį ar elektroninio pašto adresą duomenų bazėje „Netrukdyk!“, užpildant „Atsisakau“ formą ir kitas formas;
2. Iš Jūsų atstovo;
3. Iš duomenų subjekto, pateikiančio pranešimą dėl Jūsų, kaip duomenų valdytojo (fizinio asmens), ar Jūsų, kaip duomenų valdytojo atstovo, veiksmų.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI BEI TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Informuojame, kad norėdami naudotis APGIDA elektroninėmis paslaugomis per interneto svetainę www.netrukdyk.lt Jūs privalėsite pateikti aukščiau nurodytus savo asmens duomenis. Nesant šių duomenų, ta apimtimi, kokia prašoma, APGIDA negalės teikti „Netrukdyk!”, „Atsisakau” ir/ar kitų siūlomų paslaugų. 

V. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Sistemoje „Netrukdyk!” nėra renkama ir saugoma jokia informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti asmenį. Elektroninio ryšio priemonės kontaktiniai duomenys saugomi tol, kol pats tos ryšio priemonės naudotojas jų nepašalina.

Sistemoje „Atsisakau“ Surinkti asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek jų reikia tikslams, dėl kurių asmens duomenys buvo renkami, pasiekti ir atvejui, jeigu juos reiktų pateikti teismui ginčų nagrinėjimo metu.

Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų sistemos vartotojas (klientas). Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą.

VI. BESIKREIPIANČIO ASMENS TEISĖS

Kad galėtumėte įgyvendinti savo kaip asmens duomenų subjekto teises, siekiame užtikrinti, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Būdamas asmens duomenų subjektu turite šias teises:

1. turite teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą ir prašyti prieigos prie jų ar Jūsų asmens duomenų kopijų, kad galėtumėte žinoti, kokiais tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kiek laiko bus saugomi ir pan.;
2. turite teisę reikalauti, kad pakeistume ar atnaujintume Jūsų asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs;
3. turite teisę prašyti, kad visi arba tam tikri Jūsų asmens duomenys būtų laikinai arba iš viso netvarkomi;
4. turite teisę prašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu mes daugiau nebeturime teisėto intereso ar teisinės būtinybės jų tvarkyti;
5. turite teisę tam tikrais atvejais, nustatytais BDAR ir kitais teisės aktais, prašyti ištrinti (pašalinti) Jūsų asmens duomenis
6. turite teisę prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis kitam paslaugos teikėjui.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų poveikį. 

Pažymime, jog sistemose „Netrukdyk!” bei „Atsisakau“ jums, kaip vartotojui, sudaroma teisė visus įdėtus duomenis pašalinti tokiu pačiu būdu, kaip ir juos įdėjote. Savo telefoną ir el. pašto adresą galite įdėti ir pašalinti patvirtinant jį per tą patį telefono numerį ar el. pašto adresą. Užpildytą „Atsisakau“ formą galite pašalinti įvedę kodą, kurį atsiuntėme formos registravimo metu. Tokia galimybė neeliminuoja jūsų teisės kreiptis tiesiogiai į mus dėl tokių duomenų pašalinimo iš sistemų.  

Prašymo suteikti ar pašalinti informaciją atveju, veiksmų imsimės nedelsdami ir Jūsų pagrįstą prašymą patenkinsime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų kreipimosi arba, jeigu tai būtų reikalinga,  pilno aplinkybių ištyrimo, dienos. 

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, turėtumėte mums parašyti el. paštu info@netrukdyk.lt, tačiau turėsite įrodyti savo asmens tapatybę elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis, kad galėtume tinkamai Jus identifikuoti pagal teisės aktų nustatytą tvarką.

Informaciją Jums pateiksime nemokamai, tačiau, jeigu prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, galime reikalauti sumokėti pagrįsto dydžio mokestį administracinėms išlaidoms padengti arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.  

VII. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Informuojame, kad surinktus duomenis perduodame (t.y. saugome serveriuose ir naudojamės kitomis išorinėmis techninėmis priemonėmis) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais. Taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Sistemoje „Netrukdyk!” duomenų mes niekam neperduodame, bet kai mums perduoda duomenis trečioji šalis patikrinimo tikslu, pradeda veikti sekančia tvarka toks tikrinimo mechanizmas: 

1. gauname kontaktų (telefonų ir el. pašto adresų) sąrašą iš trečiosios šalies ir tai laikinai patalpiname savo serveryje;
2. sulyginame su turimais kontaktais „Netrukdyk!“ bazėje;
3. duomenis, kurie sutampa, pažymime trečiosios šalies sąraše;
4. sąrašą su pažymėtais telefonais ir el. pašto adresais grąžiname trečiajai šaliai bei iš savo serverio tą sąrašą ištriname.

Šis mechanizmas aprašytas „Netrukdyk!” paslaugos aprašyme, tad asmuo, registruodamas savo kontaktą sistemoje, supažindinamas su tokios paslaugos esme ir tikslu.

Sistemoje „Atsisakau“ asmeniui užpildžius reklaminės komunikacijos atsisakymo formą jo paties toje formoje nurodytam tiekėjui išsiunčiamas elektroninis laiškas, informuojantis apie sutikimo teikti reklaminę informaciją atšaukimą, nurodant visus duomenis, kuriuos asmuo įvedė pildydamas formą. Toks duomenų panaudojimas ir paslaugos esme išdėstyta „Atsisakau” sistemos aprašyme, tad asmuo, pildydamas „Atsisakau” formą yra susipažinęs su tokiu duomenų panaudojimo tikslu ir su juo sutinka.

VIII. GARANTIJOS DĖL ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO

Mes ir mūsų paslaugų techniniai teikėjai naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą nuo jų pateikimo į mūsų sistemą vietos ir momento. Prieigą prie asmens duomenų suteikiame tik su reikiamo lygio slaptažodžiais ir parengiame susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos su asmenimis, kuriems suteikiama prieiga prie Jūsų asmens duomenų.

APGIDA ir prieglobos paslaugas teikianti bendrovė reguliariai stebime savo sistemą dėl galimų pažeidimų ar išpuolių. 

IX. KAIP GALIMA SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIOS POLITIKOS?

Jeigu turėsite papildomų klausimų ar pastabų, galite su Mumis susisiekti el. paštu info@netrukdyk.lt arba telefonu 8 687 87444.

X. PRIVATUMO POLITIKO PAKEITIMAS

Mes bet kuriuo metu galime pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. Savo internetinėje svetainėje nurodysime informaciją (datą) apie tai, kada Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, stengsimės tokius pakeitimus išskirti ir pagal galimybes bandysime apie juos pranešti būtent jums.

Apie slapukus

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Netrukdyk.lt svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai:

  • Privalomi slapukai skirti užtkrinti svetainės veikimą
  • Statistikos slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į mūsų svetainę

Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

Netrukdyk.lt interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 Slapuko
 pavadinimas
Paskirtis  Galiojimo
 laikas
 PRIVALOMI SLAPUKAI
 XSRF-TOKENSalpukas apsisaugoti nuo Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
 2 val.
 netrukdyklt_session Saugo einamo seanso identifikatorių  2 val.
 cookieControlSaugo vartotojo sutikimą/nesutikima naudoti slapukus 30 d.
 cookieControlPrefsSaugo vartotojo pasirinktus slapukų tipus 1 metai STATISTINIAI SLAPUKAI
 _ga
Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Duomenų perdavimo metu IP yra paverčiamas anoniminiu.

(renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
 2 metai
_gid  24 val.
_gat  1 min.


Trečiųjų šalių slapukai

Kai kuriuose mūsų puslapiuose rodomas išorės paslaugų teikėjų, pvz., „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ turinys.

Kad naudotojai galėtų pamatyti tokį trečiųjų šalių turinį, pirmiausia jie turi sutikti su konkrečiomis jų sąlygomis. Į šias sąlygas patenka ir jų slapukų politika, kuriai mes neturime jokios įtakos.

Tačiau jeigu lankytojai šio turinio nežiūri, jų įrenginiuose neišsaugomi jokie trečiųjų šalių slapukai.

Šių trečiųjų šalių paslaugoms mes neturime įtakos. Paslaugų teikėjai gali bet kuriuo metu keisti savo paslaugų teikimo sąlygas, paskirtį, slapukų naudojimo sąlygas ir kt.

Kaip galima tvarkyti slapukus?

Naudotojai gali tvarkyti/ šalinti slapukus savo nuožiūra. Išsami informacija pateikiama adresu aboutcookies.org

Slapukų šalinimas iš savo įrenginio

Visus slapukus iš naudotojo įrenginio galima pašalinti išvalant naršymo istoriją naršyklėje. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų aplankytų svetainių slapukai.

Primename, kad taip galima prarasti ir tam tikrą išsaugotą informaciją (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, svetainės parinktis).

Konkrečios svetainės slapukų tvarkymas

Norint išsamiau kontroliuoti konkrečios svetainės slapukus, reikėtų patikrinti savo pasirinktos naršyklės privatumo ir slapukų nustatymus.

Slapukų blokavimas

Naujausiose naršyklėse galima nustatyti, kad jūsų įrenginyje nebūtų išsaugomi jokie slapukai, tačiau tuomet gali tekti patiems koreguoti kai kurias parinktis kiekvieną kartą apsilankius svetainėje ar puslapyje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali iš viso tinkamai neveikti (pvz., prisijungimas naudojant profilio duomenis).